Авіаційна гравіметрична система з двоканальним трансформаторним гравіметром для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння, що містить трансформаторний гравіметр (1), який виконано із двома каналами, у кожному із яких встановлено по одному трансформаторному елементу ТЕ1 (5) та ТЕ2 (6), які є ідентичними, осі чутливості яких направлені у протилежних напрямках, кожний з яких складається із магнітопроводу (7), рухомого якоря (10), первинної обмотки (8) збудження та вторинної вихідної обмотки (9), яка має дві однакові секції, дві секції вторинної обмотки з’єднані послідовно-зустрічно, а рухомий якір (10) з’єднано з двигуном (11), який з певним періодом опускає якір вниз та піднімає вверх по магнітопроводу (7), причому двигуном керує перемикач (12), який підключено до джерела напруги управління (13), а вихідний сигнал з вторинної вихідної обмотки (9) подається на вхід суматора (14), де генерується вихідний сигнал, що пропорційний подвоєному значенню гравітаційного прискорення. Вихід суматора (14) з’єднаний з входом підсилювача (15) із додатково введеним захисним кільцем (16), а вихід підсилювача (15) з’єднаний через цифровий модуль (17) із входом бортового комп’ютера (4), причому суматор (14), підсилювач (15), цифровий модуль (17) та бортовий комп’ютер (4) послідовно з′єднані за допомогою екранованих коаксіальних кабелів (18), причому вихідні сигнали від системи визначення поточних значень навігаційних параметрів (2) і вимірювача поточної висоти (3) та довідкове значення прискорення сили тяжіння γ0 подаються на вхід бортового комп’ютера (4), де відбувається обчислення вихідного сигналу гравітаційної аномалії Δg за формулою:

Δg=fz+E+A-γ0,

де fz – вихідний сигнал двоканального трансформаторного гравіметра (1); Е – поправка Етвеша; А – поправка за висоту; γ0 – довідкове значення прискорення сили тяжіння.

Корисна модель належить до галузі вимірювальної техніки і може бути використана для проведення гравіметричних вимірів на літальних апаратах у геодезії, геології, інерціальних системах навігації.

Comments are closed

Фільтр